Kosteloosheid basisonderwijs.

Basisonderwijs moet voor alle leerlingen toegankelijk zijn. Het is niet aanvaardbaar dat ouders omwille van een krappe financiële situatie hun zoon of dochter niet naar de school van hun keuze kunnen laten gaan. Daarom stelt de minister dat alles wat in de strikte betekenis te maken heeft met het bereiken van de eindtermen of het nastreven van de ontwikkelingsdoelen kosteloos moet zijn. Dat wil zeggen dat wij als basisschool bepaalde zaken niet mogen verrekenen in de schoolrekening. Het gaat dan onder andere om schrijfgerief, tekengerief, knutselmateriaal, handboeken, meetmateriaal, passer, atlas, … (een volledig lijstje kan u hieronder vinden).

Wil dat zeggen dat je geen schoolrekening meer krijgt? Toch niet. De minister erkent dat scholen nog vele andere activiteiten ontwikkelen die niet met de minimumdoelen te maken hebben maar nodig zijn in de visie op totale ontwikkeling van de school. Daarvoor wordt wél een rekening gemaakt. Denk hierbij aan 
een museumbezoek, een leeruitstap...Omdat dit deel uitmaakt van het leerproces is dit verplicht. 
Diensten waarop u als ouder rekent, denk hierbij aan drankjes, maaltijden, nieuwjaarsbrieven, abonnementen,…kunnen tegen betalng. Dit is een vrije keuze.
Het schoolzwemmen wordt in Lovendegem voor de lagere school  (2de tot 6de) voor een deel door de gemeente betaald, waarvoor dank ! Het eerste leerjaar zwemt gratis dankzij steun van de overheid. . 
De minister legt verder ook maxima op. Dat wil zeggen dat een schoolrekening niet boven een bepaald bedrag mag gaan, d.w.z. dat de factuur voor leeruitstappen, zwemmen en culturele uitstappen voor kleuters jaarlijks niet meer mag bedragen dan € 45,00, voor de lagere school is dit € 85,00.
Extra-muros activiteiten (onze bos-, stads,- en zeeklassen) mogen samen niet meer dan € 425,00 kosten.  

Lijst met materialen die kosteloos ter beschikking worden gesteld.
 • Volgende materialen worden vermeld in de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon onderwijs. Deze materialen zijn verplicht aanwezig op school.
  De school stelt de materialen in voldoende mate ter beschikking. Dit betekent niet dat dit materiaal voor elke individuele leerling aanwezig moet zijn.
 • Spelmateriaal, bewegingsmateriaal, toestellen, klimtoestellen, rollend en/of glijdend materiaal, boeken, kinderliteratuur en –romans,
  zakrekenmachine, passer, globe, atlas, kompas, kaarten, informatiebronnen,
  tweetalige alfabetische woordenlijst, muziekinstrumenten.
 • Materialen uit de volgende categorieën worden verondersteld in voldoende mate aanwezig te zijn en staan in functie van het nastreven van de ontwikkelingsdoelen of het bereiken van de eindtermen voor gewoon en buitengewoon onderwijs.
  Een school beslist op basis van haar pedagogisch project welke materialen zij wenst te gebruiken.
 • Schrijfgerief, tekengerief, knutselmateriaal
  Constructiemateriaal, planningsmateriaal, leer- en ontwikkelingsmaterialen,
  handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software...
  Informatie- en communicatietechnologisch (ICT) materiaal, multimediamateriaal, meetmateriaal e.a.