Nieuwslijnen van de school Nieuwsbrief januari

   Nieuwslijn september - oktober 2016

  Nieuwslijn: september – oktober 2016

  Welkom
  Beste ouders,
   
  Na een deugddoende vakantie heten we u allen graag van harte welkom!
  Wij hopen dat we, samen met u, een mooi schooljaar tegemoet gaan .
  Aarzel niet om bij twijfel of een probleem contact op te nemen met de leerkracht(en) van uw kind, wacht niet tot een oudercontact. Neem gerust de telefoon en maak een afspraak. Zij zullen u graag verder helpen!
  Deze nieuwslijn informeert u elke 2 maanden over het reilen en zeilen van ons schoolleven. Het is een aanvulling bij de schoolbrochure. U kan de nieuwslijn ook terugvinden op de website.

  • Directie
  Hebt u vragen over zaken op schoolniveau of wilt u gewoon iets kwijt, dan komt u best bij
  de directie.
  Bij mevrouw Greet  De Dobbelaere en meneer Erwin Meire kan u terecht wanneer uw kind in onze school zit. Zij zullen dan bekijken hoe ze het beste kunnen helpen.
  Zij zijn beiden bereikbaar in het bureel van de Molendreef, of telefonisch: 09 370 72 17.
  Bijna elke morgen is mevr. De Dobbelaere aanwezig in de Kasteeldreef voor de start van een nieuwe dag. Meneer Erwin Meire zal in de mate van het mogelijke wekelijks één volledige dag aanwezig zijn in de Kasteeldreef. Dit zal het vaakst op dinsdag zijn.
  • Veiligheid kinderen Molendreef !
  Zowel ’s middags als ’s avonds vragen wij de ouders om bij het belsignaal op de speelplaats te komen en hun kind daar af te halen (honden zijn niet toegelaten op de speelplaats).
  Geen enkel kind verlaat de school alleen! Wie niet aan de school door een volwassene of oudere broer/zus afgehaald wordt, wordt verondersteld een rij te volgen. Er zijn rijen in alle richtingen. Ook de fietsers sluiten achteraan aan bij de rijen en rijden pas op de rijbaan wanneer ze de rij mogen verlaten.
  Wij vragen u vriendelijk om onze leerkrachten zo goed mogelijk hun toezicht te laten doen, zodat zij alle kinderen die de school verlaten goed in het oog kunnen houden.
  Bij regenweer vragen wij  u om via de speeltuin de school binnen te gaan, en langs de voordeur de school te verlaten. Dit om een vlotte doorstroming te garanderen. Gelieve ook grootouders of andere familieleden die uw kind komen afhalen van deze regeling te verwittigen. Bij regenweer blijven zowel de kleuters als de leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar wachten in hun eigen klaslokaal tot ze daar door u opgehaald worden.
  Na schooltijd is er telkens 15 minuten toezicht door leerkrachten. Kinderen die niet afgehaald zijn, gaan onder begeleiding naar de Speelboom.
  ’s Morgens is er toezicht vanaf 8.15 uur. Dan pas gaan de poorten open en is de school toegankelijk.Laat uw kind niet voor 8.15u op de stoep staan.                                                 Daarvóór kan uw kind in de Speelboom terecht. Vóór 8.15u is uw kind niet verzekerd op school, vandaar dat we met aandrang vragen om hier rekening mee te houden en uw kind niet te vroeg naar school te sturen of te vroeg af te zetten. Kinderen die over de middag naar huis gaan om te eten, verwachten we terug vanaf 12.45u.
  De groene inkomhekkens worden d.m.v. een hendel bovenaan afgesloten. Dit om te vermijden dat onze jongste kleuters de straat op kunnen. Mogen we vragen om de hendels steeds terug te sluiten wanneer u de doorgangen gebruikt?
  Het is noodzakelijk dat de oprit van de school vrij blijft voor ouders en kinderen die te voet of met de fiets naar huis gaan. Daarom is het niet toegelaten de oprit of de parking te gebruiken voor het stationeren van uw wagen en het afzetten van kinderen. We rekenen hiervoor op de medewerking van u allen. Enkel sàmen kunnen we zorgen voor een veiliger schoolomgeving. Ook de oprit en parking van de Triangel is niet toegankelijk.
  • Veiligheid kinderen Kasteeldreef
  Om 8.15u gaat de schoolpoort open, niet vroeger. Vanaf dan kunnen de kinderen veilig en onder toezicht op de speelplaats spelen tot het belt. Laat uw kind niet voor 8.15u op de stoep staan. Voor 8.15u kan uw kind terecht in de Speelboom.
  Ook over de middag gaat de poort pas om 12.45 u open. Voor 12.45u verwachten wij dan ook geen thuis-eters wachtend aan de poort. Het steeds openen en sluiten zorgt immers voor een onveilige situatie.
  ‘s Middags kan u uw kind om 11.40u afhalen op de speelplaats (woensdag 11.25u), in de namiddag kan dit om  15.45 u (vrijdag 15.00u). Kinderen die te voet of met de fiets zijn volgen steeds een rij!
  Veiligheid is uw en onze zorg! Dank voor uw medewerking!
  • Werken in De Bron
  De werken op de speelplaats in de Kasteeldreef zijn goed gevorderd. De speelplaats is echter nog niet helemaal af. In een later stadium worden ook de dakgoten vernieuwd. Een groot deel van de speelplaats zal bruikbaar zijn op 1 september. De toiletten zullen eveneens veilig kunnen bereikt worden. De aannemer zal de werfzone afsluiten met hekkens. Deze zone is ten allen tijde verboden terrein.
  De toegang van de school voor leerlingen en fietsers blijft dezelfde als op het einde van vorig schooljaar: links van de school, naast parochiezaal. Ook de fietsen kunnen daar gestald worden tot het einde van de werken. Alvast bedankt voor uw begrip.
  • Info-avonden
  Zoals elk jaar, organiseren wij aan het begin van het schooljaar een informatieavond per klas. De leerkracht van uw kind zal een woordje uitleg geven over de activiteiten en leermethoden die in de klas gebruikt worden. Ook de geldende klasafspraken, nuttige weetjes en thema’s die het komende schooljaar in de kijker geplaatst worden op school, verneemt u dan. Tegelijkertijd maakt u kennis met de ouders van de klasgenootjes van uw kind.
  De ouders van de lagere klassen verwachten we op 13 september.om 19.30u, in de klas van uw kind.In de Molendreef verzamelen de ouders eerst in de benedenzaal voor een inleidend woordje van de directie.
  Ouders van peuters en kleuters kwamen reeds de laatste week van augustus een kijkje nemen.
  Wij sturen geen aparte uitnodiging meer, wij nodigen u langs deze weg dus van harte uit. Welkom!!
  • Snoep, fruit en drank
  Hierbij verwijzen we naar de schoolbrochure: snoep is niet toegelaten op school, ook niet als traktatie bij een verjaardag.
  De kinderen brengen, behalve water (kunnen ze ook steeds op school krijgen), geen eigen drankjes mee van thuis. Indien uw kind om medische redenen geen door de school verdeelde drank mag drinken, neemt u best contact op met de klasleerkracht. Omdat onze school de gezondheid van kinderen belangrijk vindt, krijgen kleuters om 10u de keuze uit melk of water. Water en soep kunnen ook bij de boterham gedronken worden.
  Woensdag =  fruitdag. Sinds enkele jaren wordt er gedurende 30 woensdagen fruit geleverd op school. Dit gebeurt door ’t Konijntje – Lovendegem.
  De overheid, de gemeente Lovendegem en de school bekostigen elk een deel van het fruitabonnement. Aan u vragen we ook een bijdrage van € 3,00 voor die 30 fruitdagen (= € 0,1 per stuk fruit). Gelieve hiervoor het strookje op het gekleurde blad in te vullen en mee te geven met uw kind. Het fruitabonnement loopt vanaf woensdag 5 oktober tot het einde van het schooljaar.
  Voor de kleuters en de leerlingen van het 1ste leerjaar wordt het fruit wekelijks geschild door enkele vrijwillige ‘fruitmoekes’. We zoeken nog versterking voor deze fruitploeg, dus: kan u zich op woensdag tussen 8u30 en 9u45 soms vrijmaken (bv twee- of driewekelijks), dan bent u van harte welkom! Graag een seintje aan Erwin Meire.
  Ook op andere dagen willen wij graag het eten van fruit stimuleren. Bij de jongste kleuters is het handig als het fruit dan gesneden in een doosje met hun naam zit.
  • Schoolbrochure
  Voor de vernieuwde schoolbrochure verwijzen we naar de website. De papieren versie is verouderd door wijzigingen die ons door de overheid zijn opgedragen. Ook gedurende het schooljaar kunnen daar wijzigingen in gebeuren. We zullen dit laten weten.
  • Schooltoelagen
  Ook voor het schooljaar 2016-2017 kan een schooltoelage voor kleuters en lagere schoolkinderen aangevraagd worden. U kan dit elektronisch aanvragen bij www.schooltoelagen.be  Als u wat hulp wenst bij het invullen, dan kan u hiervoor bij ons terecht.
  De aanvragen kunnen ingediend worden tot 1 juni 2017.
  • Batterijen
  Onze school neemt nog steeds deel aan de inzameling van gebruikte batterijen en kleine accu’s.
  De vzw Bebat zorgt voor de ophaling, sortering en reyclage ervan. In ruil voor het inzamelen kunnen wij sport- en pedagogisch materiaal verkrijgen.
  U helpt ons door gebruikte batterijen mee te geven met uw kind. Ze worden verzameld in de blauwe containers in de Molendreef en de Kasteeldreef.
  • Website
  U kan de website van de school bezoeken op www.debron-lovendegem.be
  U vindt er, naast de klasbijdragen, ondermeer ook de nieuwslijn voor ouders, de verlofdagen van dit schooljaar, de schoolbrochure en maandelijks de menu van de traiteur.
  • GSM
  De kinderen brengen geen GSM mee naar school. Zo wordt verlies of beschadiging ook vermeden. Leerkrachten of directie zijn steeds bereid een boodschap door te geven wanneer dit nodig is.
  Ook op uitstappen van één of meerdere dagen worden de GSM’s best thuis gelaten. De leerkrachten beschikken immers over een toestel en zijn dan ook bereikbaar voor dringende zaken.
  Wij hopen op uw begrip en op een vlotte samenwerking.
   
  • Maximumfactuur
  De school stelt, volgens de nieuwe wet op de maximumfactuur, materialen gratis ter beschikking,  zoals spelmateriaal, bewegingsmateriaal, kompas, passer, globe, schrijfgerief, tekengerief…
  Voor activiteiten of materialen die niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van de eindtermen, maar toch een meerwaarde bieden aan het onderwijs (toneelvoorstelling, schoolreis, museumbezoek,…), kan wel een bijdrage gevraagd worden. Voor peuters en kleuters ligt het maximum op € 45,00 en voor kinderen van de lagere school  € 85,00. Meerdaagse activiteiten zoals bosklassen, stadsklassen of zeeklassen zal het bedrag van € 420,00 voor de hele lagere schoolperiode niet overschrijden. Een spaarsysteem dat gespreid betalen toelaat wordt uitgelegd op de info-avonden.
  Op de maandelijkse rekening worden de bedragen die onder deze maximumfactuur vallen aangeduid met een *
  • Eetzaal
  Iedereen heeft nood aan een rustig eetmoment. Om 100 kinderen of meer een aangename middagpauze te bezorgen, zijn wij genoodzaakt afspraken te maken met de kinderen. Wanneer het praten bij de kleuters overgaat in roepen, wordt (tijdelijk) om stilte gevraagd.
  De leerlingen van de lagere school eten in stilte en kunnen al snel de eetzaal verlaten wanneer ze klaar zijn met eten.
  • Nieuws van de oudervereniging
  De oudervereniging wenst zich ook dit jaar te engageren voor onze school en jullie kinderen.
  Noteer alvast het volgende:
  25 september: fietstocht voor groot en klein. Niet te missen!
  • Feest
  Zondag 7 mei 2015: eerste communie  (onder voorbehoud) Voor zekerheid best de parochie contacteren!
  Zondag 28 mei 2015: Vormselviering   
  ·         Bijlage
  Om in te tekenen voor abonnementen, maaltijden, gaf het secretariaat een gekleurde bijlage mee. Bestellen kan alleen met dit document. Geef uw kind dus geen briefjes mee die u zal vinden in de presentexemplaren van tijdschriften e.d. Op de achterzijde van deze brief kan u intekenen voor het fruitabonnement en uw voorkeur kenbaar maken in verband met de digitale post.
   EEN PRETTIGE START!!!!
  Alle medewerkers van De Bron zullen de kinderen ook nu weer op handen dragen !
   
  Belangrijke data voor september-oktober:
  Ø  Donderdag 1 september: Start van het nieuwe schooljaar
  Ø  Dinsdag 13 september: Info-avond voor alle lagere klassen om 19.30u
  Ø  Zondag 25 september: Fietstocht oudervereniging
  Ø  Maandag 26 september: Uitstap School van Toen voor 4de leerjaar
  Ø  Woensdag 28 september: Pedagogische studiedag, geen school voor de kinderen!
  Ø  Woensdag 19 oktober tot en met vrijdag 21 oktober: bosklas voor 3de leerjaar
  Vrijdag 28 oktober: Start herfstvakantie tot zondag 6 november